fbpx

Regulamin promocji "Świętuj z nami! 20% zniżki na 20 urodziny EBLIS B&L’’

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki przebiegu oraz zasady korzystania z akcji promocyjnej „Świętuj z nami! 20% zniżki na 20 urodziny EBLIS B&L”, zwanej dalej Promocją.
2. Organizatorem Promocji jest Eblis B&L Edyta Lisowska, ul. Wolności 4, Chorzów 41-500, NIP: 6272239830.
3. Niniejszy dokument stanowi jedyną podstawę prawną określającą zasady Promocji „Świętuj z nami! 20% zniżki na 20 urodziny EBLIS B&L”.
4. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.eblis.pl/regulamin-20-lat

Czas trwania Promocji

1. Promocja obowiązuje w dniu 09.09.2022 r. i jest ograniczona czasowo.
2. Czas trwania promocji jest jednocześnie godzinami działania firmy: od godziny 8:00 do godziny 16:00.

Uczestnicy Promocji

1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
2. Promocja skierowana jest wyłącznie do firm i przedsiębiorstw, a warunkiem udziału w promocji jest posiadanie numeru identyfikacji NIP.
3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
4. W Promocji może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] k.c., mająca miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej.
5. Każdy z uczestników może wziąć udział w promocji tylko raz.

Zasady Promocji

1. Wyłącznym podmiotem, uprawnionym do udzielania rabatu jest Organizator.
2. Organizator udziela rabatu podmiotom, które w dniu 09.09.2022 w godzinach obowiązywania promocji tj. 8:00 - 16:00 prześlą podpisane zamówienie na dowolną usługę lub produkt.
3.Aby otrzymać rabat, Klient musi odesłać podpisane zamówienie w odpowiedzi na otrzymanego maila z zamówieniem.
4.Rabat naliczany jest od kwoty netto.
6.Promocja obowiązuje zamówienia na wszystkie produkty bądź usługi Organizatora.
7. W przypadku trwania zamówienia lub jego realizacji (przed 09.09.2022r.) - nie ma możliwości uzyskania rabatu na to zamówienie.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Promocji, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia promocji.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Świętuj z nami! 20% zniżki na 20 urodziny EBLIS B&L’’.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.09.2022 r.
2. Warunki Promocji mogą ulec zmianie w trakcie jej trwania, przy czym zmiany te nie mogą naruszać nabytych praw Klientów. W przypadku zmiany warunków Promocji, Organizator niezwłocznie poinformuje o nich na swojej stronie internetowej.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
4. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.